Miga Studio


Rikki & Mikki To The Rescue

Rikki & Mikki To The Rescue

Collect gold, solve puzzles and wipe out an assortment of enemies as Rikki & Mikki go on a bombing run through 3 vibrant game worlds!